NARCISMUS JE POPIS RYSŮ OSOBNOSTI, NIKOLIV DIAGNÓZA
9. 11. 2020, Petr Kinkor

Narcismus je pojem, který není vždy správně pochopený nebo si pod ním lidé představí různé charakteristiky člověka či chování podle toho, s čím se setkali nebo jaký článek či definici si třeba přečetli. Někomu může označení narcista asociovat sebestředného, do sebe zahleděného a povrchního člověka, který až extrémně dbá na svůj vzhled a co si o něm lidé myslí. Pro někoho to naopak může být někdo, kdo je manipulátor a bezohledný člověk. A někdo si pod tímto termínem představí člověka s NPD, tedy člověka s diagnostikovanou narcistickou poruchou osobnosti. Mimochodem ta je uvedena ve skupině B osobnostních poruch podle DSM-5 (diagnostický a statistický manuál duševních poruch) vedle hraniční poruchy, histrionické poruchy a v neposlední řadě též antisociální poruchy osobnosti. Všechny tyto osobnostní poruchy v sobě nesou různou měrou narcistické rysy. 

Narcismus je popis určitých charakteristik a rysů osobnosti, stejně jako když někoho označíme za altruistu či workoholika.

Možná jste se někdy setkali s tím, že ve chvíli kdy jste někoho označili za narcistu, tak vám někdo řekl, že nemáte právo někoho diagnostikovat nebo někomu dávat takové nálepky. Já osobně jsem se s tím setkal několikrát. Ve většině případů to ovšem byla reakce lidí, kteří termínu narcismus nerozuměli nebo měli tendenci zůstat diplomatičtí či sami měli problém s podobným chováním v různých formách. Ovšem označení narcista nebo že se někdo chová narcisticky není něčí diagnostikování, ale je to pouze popis charakteristik a určitých rysů osobnosti. Podobně jako když o někom řeknete, že je introvert, protože se chová introvertně a věci víc prožívá sám v sobě a není tak excentrický. Nebo někoho označíte za workoholika, protože neustále musí něco dělat a tráví čas v práci i nad rámec jeho povinností. Stejně tak je narcismus pouze popis určitých rysů, které jsou ať už subjektivně nebo objektivně víceméně považovány za negativní, zejména v mezilidských vztazích. A to je také důvod proč někteří lidé takovéto označení někoho často odmítají nebo odsuzují. Ovšem když někoho popíší jako altruistu, protože je štědrý a rád pomáhá druhým, tak s tím zásadní problém nemají. Na druhou stranu to chce samozřejmě určitou dávku moudrosti a nevidět narcistu v každém, kdo je víc zaměřený na svoje potřeby nebo má problém v určité oblasti svého charakteru.

Narcismus je jednoduše popis pro chování, které se vyznačuje nedostatkem empatie, povrchností, sobeckostí, manipulací, machiavelistickým myšlením “účel světí prostředky” a jeho patologická forma a negativní demonstrace se nejvíce projevuje v mezilidských a zejména partnerských vztazích potřebou získat výhodu nad druhým člověkem, neschopností převzít odpovědnost za své jednání a touhou po moci a kontrole nad partnerem. To že je někdo povrchní nebo není od přirozenosti empatik ještě neznamená, že je narcista. Ale kombinace určitého množství charakteristik dává právoplatné kompetence k tomu, nazvat takové chování jako narcistické a člověka, který se tak projevuje jako narcistu. Nicméně není moudré tak činit, pokud nemáte jistotu, že člověk, kterému to říkáte, má znalosti a rozumí patologickému narcismu. A už vůbec není rozumné pro mnoho důvodů, které zde nechci rozvádět, říci napřímo svému partnerovi, že je narcista, obzvláště pokud narcista je.

Narcismus je pak také přítomný ve všech případech opakujícího se domácího násilí a také ve velké míře případů alkoholismu a u většiny drogově závislých. Co se týče alkoholismu a závislosti na drogách, nemusí jít vždy o patologický narcismus, ale o závislostí a prostředím vypěstované narcistické rysy, nezdravé jednání, přemýšlení a destruktivní vzorce chování. Dále hraje narcismus ústřední roli v chování a přemýšlení psychopatů, sociopatů a také v různých sektách, kultech nebo například diktaturách či jiných mocenských uskupeních.

Je opravdu nutná diagnostika NPD apod.?

Někteří lidé se mě ptají, jak a jestli by se dalo někoho diagnostikovat jako člověka trpícího narcistickou poruchou osobnosti na základě toho, co dělá a jak se chová. Nicméně diagnóza se nemůže v tomto případě udělovat na základě toho, že se někdo chová jako “hajzl” nebo proto, že někdo druhý trpí jeho jednáním. Pro diagnostikování NPD nebo jiných poruch a psychických nemocí platí, že člověk sám musí pociťovat diskomfort, úzkost nebo jiné problémy. V tom je samozřejmě v této konkrétní oblasti narcismu značný problém, protože patologičtí narcisté si nedokáží přiznat, že mají problém a už vůbec si nepůjdou nechat udělat diagnózu na popud svého partnera, protože by se tím odkrylo to, co se každý narcista snaží precizně a za každou cenu skrývat.

Zároveň je dobré dodat, že pokud někdo pociťuje úzkost a újmu z jednání někoho druhého, je terčem zneužívání, ponižování, ignorace, zažívá lži, manipulace či nevěru, pak není diagnóza NPD nutná, protože samotné chování narcisty je jasnou známkou něčeho nezdravého. Mnoho obětí narcistického zneužívání, obzvláště jsou-li v manželství a mají-li s narcistou děti, však hledá jistoty a nepopiratelné důkazy, o které se mohou opřít a které jim dají právo a jakési ospravedlnění k tomu odejít. Ovšem znovu zmíním, že samotné narcistické jednání, které je pro druhého destruktivní, je dostatečným důvodem k tomu vztah ukončit i bez diagnózy NPD.

Nicméně se svými klienty procházím také důležité mentální a praktické kroky k tomu, aby v případě že chtějí odejít, měli důkazy pro sebe, pro okolí i pro soud, ochránili děti a zajistili vše, co je k odchodu důležité pro jejich budoucnost.

10
1
4
6
6